U bevindt zich hier: home > algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kunsthandel/lijstenmakerij NEO
Bakkerstraat 7a, roermond
K.v.K. nr. 130 42555

Artikel 1

Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Leverancier: Kunsthandelneo Roermond .Consument: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Koper: Een wederpartij van de leverancier handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Overeenkomst: De overeenkomst tussen leverancier en de consument/koper. Consumentenkoop: De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2

Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en een consument/koper waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De opdracht of bestelling van de consument/koper geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij leverancier om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. Leverancier is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument/koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De prijzen in een aan consument gerichte offerte zijn inclusief BTW en in een aan koper gerichte offerte exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument/koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4

Levering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af winkel van leverancier. 2. Indien de consument/koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies of materialen, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument/koper nadat de leverancier hem heeft verwittigd. 3. Komen leverancier en consument/koper bij bestelling bezorging overeen dan geschiedt bezorging van aankopen kostenloos binnen 15 kilometer van winkel van leverancier. Tenzij anders overeengekomen. Leverancier bepaalt datum en tijdstip van bezorging. 4. Indien leverancier gegevens of materialen behoeft van de consument/koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument/koper deze aan leverancier beschikbaar heeft gesteld. 5. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Mocht deze termijn overschreden worden door redelijke redenen dan zal leverancier consument/koper hiervan tijdig op de hoogte brengen. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. 6. In principe wordt consument/koper niet gebeld indien goederen klaar staan. Goederen afhalen kan vanaf de Afleverdatum die op de verstrekte opdrachtbevestiging staat aangegeven. Indien goederen eerder dan de afgesproken datum klaar staan, dan zal leverancier consument/koper hier van op de hoogte brengen. 7. Leverancier zal alleen bestelde goederen verstrekken aan consument/koper tegen inlevering van de bij bestelling aan hem door leverancier verstrekte opdrachtbevestiging. 8. Goederen die na 3 maanden na de op aan consument/koper verstrekte opdrachtbevestiging vermelde Afleverdatum niet zijn afgehaald, krijgen een toeslag wegens opslag en administratie.

Artikel 5

Garantie 1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering. 2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, consument/koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud 1. Leverancier blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7

Onderzoek/reclames 1. De consument/koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de consument/koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdig overhandigen van de gebrekkige zaak en kwitantie, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument/koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 8
Inlijsten en andere bewerkingen geschieden volledig voor risico consument/koper. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen. Consument/koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele verzekering van de door hem aangeboden zaken.
Goederen (kunstwerken) die door Kunsthandelneo in opdracht verkocht worden(consignatie) dienen door de eigenaar zelf verzekerd te worden, kunsthandelneo is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van deze goederen.

Artikel 9

Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto contant plaats te vinden bij levering. (Cash, pin) 2. Leverancier zal bij bestelling van losse materialen (zonder onderpand) een aanbetaling vragen van de consument/koper ten bedrage van 30% van de koopprijs. 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de consument/koper van rechtswege in verzuim; de consument/koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 5. In geval van liquidatie, beslag, faillisement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de consument/koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10

Opschorting en ontbinding 1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: - Consument/koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument/koper verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument/koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op consument/koper onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11

Vrijwaringen 1. De consument/koper vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument/koper verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12

Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is de consument/koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij schriftelijk overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere materialen blijven eigendom van de leverancier en mogen niet door consument/koper zonder schriftelijke toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13

Aansprakelijkheid 1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens consument/koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 5 (Garantie) is geregeld. 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - Daden of nalatigheden van de consument/koper. - Nalatigheden of ondeskundig handelen door consument/ koper wat betreft het onderhoud van geleverde produkten. - Beschadigingen aan geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf. - Normale slijtage aan de geleverde zaken. - Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (UV-straling) - Enige andere van buitenaf komende oorzaak. - Doorlopen van kleuren tijdens het wassen van borduurwerken door het niet kleurecht zijn van door consument/koper gebruikte materialen. - Beschadigingen van materialen aan leverancier ter ver- of bewerking geleverd door consument/koper door onvoorziene omstandigheden. - Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden. - Zichtbaar worden van niet afgehechte draden of oversteken van borduurwerk als consument/koper deze ter inlijsting aanbiedt. - Overmacht, zie artikel 14. - Niet kunnen leveren doordat producenten overeenkomsten met leverancier niet nakomen. 4. Inlijsten geschiedt volledig voor risico consument/koper. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen. Consument/koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele verzekering van de door hem aangeboden zaken.
Goederen (o.a kunstwerken) die door Kunsthandelneo in opdracht verkocht worden(consignatie) dienen door de eigenaar zelf verzekerd te worden, kunsthandelneo is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van deze goederen .

Artikel 14

Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 15

Annuleren Indien consument/koper de aan leverancier gegeven opdracht annuleert, zal leverancier consument/koper administratie- en annuleringskosten in rekening brengen. Deze bedragen 10% van de totaalprijs per calculatienummer, met een minimum van Euro 10,00 en een maximum van Euro 25,00 per calculatienummer. Indien het voor leverancier niet meer mogelijk is orders bij zijn toe leveranciers te annuleren, dan zal consument/koper, naast de bovengenoemde annuleringskosten, de door leverancier voor de door consument/koper gedane opdracht bestelde goederen af moeten nemen tegen de daarvoor geldende consumenten prijzen.

Artikel 16

Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument/koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer , ten kantore van de Kamer van Koophandel te Roermond. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.